کارگاه اجایل

کارگاه اجایل

در این دوره سعی میشود شرکت کنندگان در انتها،بامفاهیم زیر آشنا شوند

1. رویکردهای تولید محصول

2. آشنایی با رویکرد اجایل در تولید محصول و معرفی برخی از ابزارهای اجایل در هریک ازمحدوده های زیر:

2.1 تحویل خروجی ارزش محور
2.2 مشارکت ذی نفعان
2.3 بررسی عملکرد تیم
2.4 برنامه ریزی تطبیقی
2.5 تشخیص و حل مشکل
2.6 بهبود مستمر

3. آشنایی با متداسکرام

3.1 معرفی نقش های اسکرام

3.2 معرفی رویدادهای اسکرام

3.3 معرفی مصنوعات اسکرام

 

لینک ثبت نام :  evand.com/events/startup-house-agile


نوشته شده توسط فرشته کریمی
در تاریخ 29 دی 1398
برچسب‌ها:

استارتاپ

خانه استارتاپ

اجایل

شهرداری

سازمان فرهنگی

کارگاه

اموزشی