از هــمـکاری تـا نـــوآوری

با پیش‌شتاب‌دهی و فـضای کـاری مشـترک مـا، تیـم‌تان را کـارآمدتر کنید و افــق‌های کـاری خود را بسازید.

محلـی پویــا برای رشــد اســتارت‌آپ‌ها

انتقال تجربه و هم‌افزایی

تیم‌های مستقر در اینجا گزینش شده‌اند. به همین علت تعامل و همکاری با آنها سبب هم‌افزایی بیشتر خواهد شد.

آمــوزش و مربیــگری

آموزش‌های ما توسط مربیان برتر در راستای نیاز شما و بر اساس استانداردهای جهانی تنظیم شده‌اند.

فضـای کـاری اشــتراکی

محیط اطرافمان در نوآوری و کارآیی تاثیر به‌سزایی دارد. ما برای شما فضایی مهیا نموده‌ایم تا به حداکثر پویایی خود برسید.

2

مراکز

29

استارتاپ‌

14

مربی

از زبـان دیگـران دربـاره‌ی مـا بشنوید

بــا همــــکاری

وزارت ورزش و جوانان
وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات
شهرداری کرج

مرا از اخبار و رویدادهای خانه‌ استارت‌آپ مطلع سازید